Висновки рев. комісії за 2012р.

Текст повідомлення

 

Інформація про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод»

Дата проведення зборів: 16 квітня 2013 року.
Місце проведення загальних зборів: Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Шмідта , 3
Розгляд питання № 1 Порядку денного: «Обрання лічильної комісії Зборів».
Прийняте рішення: «1.1.  Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
Голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства – Вовк Г.В.
Члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства :
Кабанець І.В.
Кочерга В. Л.
Масло С.В.
1.2. Надати лічильній комісії наступні повноваження:
-підрахунок голосів акціонерів з питань порядку денного Зборів;
-складання, оформлення й передача голові Зборів наступних документів:
-протоколу підрахунку голосів;
-бюлетенів для голосування».

Подробнее...

 

Протокол загальних зборів Акціонерів №19

Протокол загальних зборiв Акцiонерiв №19

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї (Голова ) Слабiй Наталя Олександрiвна  звiльнена 16.04.2013р. згiдно рішення загальних зборів (протокол №19 від 16.04.2013р.) у зв'язку iз внесенням змін до Статуту Товариства у частині скасування органу, що перевіряє фінансово-господарську діяльність – ревізійна комісія.Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебувала на посадi з 10.03.2011р.

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Кур'янович Валентина Миколаївна  звiльнена 16.04.2013р. згiдно рішення загальних зборів (протокол №19 від 16.04.2013р.) у зв'язку iз внесенням змін до Статуту Товариства у частині скасування органу, що перевіряє фінансово-господарську діяльність – ревізійна комісія.Володіє часткою в статутному капiталi 0.0045%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебувала на посадi з 10.03.2011р.

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Шамрай Тетяна Iванiвна  звiльнена 16.04.2013р. згiдно рішення загальних зборів (протокол №19 від 16.04.2013р.) у зв'язку iз внесенням змін до Статуту Товариства у частині скасування органу, що перевіряє фінансово-господарську діяльність – ревізійна комісія.Володіє часткою в статутному капiталi 0.0015%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебувала на посадi з 10.03.2011р.

3.Підпис.3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.3.2.Найменування посади.Генеральний директор__Дерлеменко Валерiй Миколайович.


 
Еще статьи...