Уведомление о собрании 21.04.2015р.

Публічне акціонерне товариство "Красноармійський динасовий завод",

код за ЄДРПОУ  00191738, (надалі - "Товариство") повідомляє, що  річні   Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  21  квітня  2015 р. о 12  год. 00 хв.

Мсцезнаходження Товариства:85300, Донецька область, м.Красноармійськ, вул.Шмідта,буд3.

Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства: 85300, Донецька область,           м.Красноармійськ, вул., Шмідта,  буд. 3, у приміщенні зали засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

  1. Обрання лічильної комісії Зборів.
  2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
  3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік  та прийняття рішення за його наслідками .
  4. Затвердження річного звіту Товариства .
  5. Розподіл  прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
  6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством  протягом не  більш як одного  року з дати прийняття рішення про їх вчинення.
  7. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться  Товариством протягом не більш як одного  року з дати прийняття рішення про їх вчинення.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться в день їх проведення з 10.00 год.  до 11.30 год.  за місцем проведення Зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на  24.00 год. 15 квітня 2015 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбудеться від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 20 квітня 2015 року (включно) з понеділка по четвер, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва  з 12.00 год.  до 13.00 год.) за місцезнаходженням Товариства, у приміщенні відділу ФАтаП, а в день проведення Зборів -  у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів -

Заступник начальника відділу ФАтаП  Толчина Валентина Петрівна

Довідки за телефоном: (0-6239) 96-7-85

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУАТ "Красноармійський  динасовий завод»

(тис.грн.)

Найменування показника

Звітний період

(2014 р.)

Попередній період

(2013 р.)

Усього активів

151667

124970

Основні засоби (залишкова вартість)

30121

34098

Довгострокові фінансові інвестиціїЗапаси

53384

11944

Сумарна дебіторська заборгованість

67054

51115

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

234

Нерозподілений прибуток

60711

52884

Власний капітал

85494

77667

Статутний капітал

24783

24783

Довгострокові зобов'язання

33171

34552

Поточні зобов'язання

31509

10842

Чистий прибуток (збиток)

7827

2457

Середньорічна кількість акцій (шт.)

34906141

34906141

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду


-


-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

455

484

Шановні акціонери ПуАТ «Красноармійський динасовий завод» , доводимо до вашого відома , що в  зв’язку з коригуванням в бухгалтерському обліку , в основних показниках за 2013рік в рядках «Власний капітал»,  «Нерозподілений прибуток» та  «Поточні забов’язання відбулися зміни . .В зв’язку з цим дані за 2013 рік , дещо відрізняються від даних , що були надані для розгляду на загальних зборах акціонерів в  квітні 2014 року.

Це повідомлення опубліковане  у офіційному виданні НКЦПФР  «Бюлетень «Цінні папери  України»  № 47  від  17.03.2015ролку

Наглядова рада ПУАТ "Красноармійський динасовий завод".