Річні Загальні збори акціонерів Товариства 15 квітня 2014р.

Публічне акціонерне товариство "Красноармійський динасовий завод",

     код за ЄДРПОУ 00191738, (надалі - "Товариство") повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 15 квітня 2014 р. о 12 год. 00 хв.

Місцезнаходження Товариства: 85300, Донецька область, м.Красноармійськ, вул., Шмідта, буд. 3

Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства: 85300, Донецька область, м.Красноармійськ, вул., Шмідта, буд. 3, у приміщенні зали засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
 2. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками
 3. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 4. Про затвердження річного звіту Товариства.
 5. Про розподіл прибутку Товариства.
 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства..
 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 8. Про затвердження умов договорів, у тому числі оплати праці, з членами Наглядової Ради Товариства.
 9. Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.
 11. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.
 12. Про погодження правочинів , що укладені Товариством з Публічним Акціонерним Товариством «Перший Український Міжнародний банк».
 13. Про схвалення договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Прайс Консалтинг».


Реєстрація учасників Зборів відбудеться в день їх проведення з 10.00 год. до 11.30 год. за місцем проведення Зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 09 квітня 2014 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбудеться від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 14 квітня 2013 року (включно) з понеділка по четвер, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням Товариства, у приміщенні відділу цінних паперів, а в день проведення Зборів - у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів -

Провідний економіст Толчина Валентина Петрівна

Довідки за телефоном: (0-6239) 96-7-85

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУАТ "Красноармійський динасовий завод"

(тис.грн)

Найменування показника

Звітний період (2013р.)

Попередній період (2012р.)

Усього активів

124970

126659

Основні засоби (залишкова вартість)

34098

37416

Довгострокові фінансові інвестиції

-

Запаси

11944

10582

Сумарна дебіторська заборгованість

51115

45074

Грошові кошти та їх еквіваленти

234

3

Нерозподілений прибуток

52889

50432

Власний капітал

77672

75215

Статутний капітал

24783

24783

Довгострокові зобов'язання

34552

34433

Поточні зобов'язання

10837

15957

Чистий прибуток (збиток)

2457

8350

Середньорічна кількість акцій (шт.)

34906141

34906141

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець (осіб)

484

490

Шановний акціонер

ПУАТ «КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД»!

Відповідно до Закону України № 5178-VI «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний до 12.10.2014 р. звернутися до обраної емітентом Депозитарної установи - ПАТ «ПУМБ» та укласти з нею Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах , відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо до 12.10.2014 р. не уклав з обраною емітентом Депозитарною установою – ПАТ «ПУМБ» Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Договір про обслуговування рахунка у цінних паперах, шаблони документів для відкриття рахунку у цінних паперах та Тарифи Депозитарної установи - ПАТ «ПУМБ» розміщені на офіційному сайті: http://www.pumb.ua у Розділі «Депозитарні послуги з обслуговування рахунків у цінних паперах».

Додаткову інформацію щодо питань укладення Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах можна отримати за телефонами в Депозитарн (ПАТ «ПУМБ») : (062) 332-46-11, (062) 332-49-37.

Це повідомлення опубліковане у офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» № 43 від 06.03.2014 року.

Наглядова рада ПУАТ Красноармійський динасовий завод".