Протокол загальних зборів Акціонерів №18

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"


Код за ЄДРПОУ 00191738)

(надалі – "Товариство") 


ПРОТОКОЛ № 18

Загальних зборів 


м. Красноармійськ                                                                               18 квітня 2012 р.


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ


1. Дата проведення зборів    - 18 квітня 2012 р.

2. Місце проведення зборів - 85300, Донецька  обл.,  м.Красноармійськ,  вул. Шмідта,    буд. 3  у приміщенні  зали засідань

3. Час початку Зборів      –  12 год. 00 хв.

4. Час закінчення Зборів –  13 год. 30 00 хв.

5. Загальні збори відбуваються в очній формі.

6. Вид зборів: річні

7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах (надалі  "Збори"), складено Депозитарієм ПрАТ "ВДЦП" станом на 24 годину 12.04.2012 р.

8. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 1301 особа, у тому числі  1293 фізичних осіб та 8 юридичних осіб.

9. Реєстрація акціонерів проводилась  реєстраційною комісією, що була призначена         Наглядовою радою (протокол № 1 від 15.02.2012 р.) у складі: 

Вовк Г.В –  Голова комісії

Кабанець І.В –  член комісії

- Кочерга В.Л. –  член комісії

- Масло С.В –  член комісії.

10. Реєстраційною комісією встановлено наступне: 

- Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 34 906 141 шт.

- Акції, викуплені Товариством відсутні.

- Таким чином загальна кількість голосуючих акцій (голосів) Товариства складає 34 906 141 шт.

- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах складає 33 162 588 шт., що становить 95,0050 відсотків від загальної кількості голосів Товариства, що забезпечує кво-рум, визначений Законодавством.

11. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 15.02.2012 р.) призначе-но:

- головуючим Зборів  Дерлеменко Валерія Миколайовича

- секретарем Зборів – Висоцьку Любов Сергіївну

12. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №  1 від 15.02.2012 р.) ухвалено Порядок денний Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування).

Порядок денний Зборів

(перелік питань, що виносяться на голосування):


1. Про обрання лічильної комісії Зборів.

2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за його нас-лідками.

3. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.

4. Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рі-шення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Про затвердження річного звіту Товариства.

6. Про розподіл  прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011році.

7. Про відкликання  членів Наглядової ради Товариства.

8. Про обрання Наглядової ради Товариства.

9. Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.

10. Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Нагля-дової ради Товариства.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства.

12. Про надання згоди на вчинення значного правочину.13. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 15.02.2012 р.) визначено наступний порядок голосування на Зборах:

- Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бю-летенів для голосування;

- З питання порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства" рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

- з усіх питань рішення приймаються простою більшістю голосів, а саме – більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.


14. Під час реєстрації учасників зборів з метою здійснення голосування кожному учас-нику Зборів було видано комплект бюлетенів для голосування, що складався з 3 бюлетенів.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії всього видано 23  комплекти бюлетенів для го-лосування.

За результатами голосування лічильній комісії було повернено для підрахунку голосів 19 комплектів для голосування. Тобто 4 учасники Зборів, що володіють у сукупності 5 775 голосами, відмовилися від участі у голосуванні та їх голоси не враховані при визначенні під-сумків голосування.


РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО


По першому питанню порядку денного:

"Про обрання лічильної комісії Зборів"

СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Наглядової ради Товариства щодо персонального складу Лічильної комісії Зборів, якою запропоновано обрати її у наступному складі:

- Вовк Г.В –  Голова комісії

- Кабанець І.В –  член комісії

- Кочерга В.Л. –  член комісії

- Масло С.В –  член комісії.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" – немає

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ: 

  Обрати Лічильну комісію у складі: 

- Вовк Г.В –  Голова комісії

- Кабанець І.В –  член комісії

- Кочерга В.Л. –  член комісії

- Масло С.В –  член комісії.


По другому питанню порядку денного:

"Про розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за його нас-лідками."

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства Співака Євгена Леонідовича, який доповів звіт про роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році, спрямовану на контроль діяльності виконав-чого органу Товариства, визначення стратегічних задач Товариства, сприяння в розширенні ринків збуту продукції та здійсненні технічного переобладнання підприємства, розширенні асортименту його продукції.

Підкреслено, що протягом звітного періоду скарг від акціонерів не надходило.

На звернення акціонерів товариства надавались обґрунтовані відповіді. 

Надійшла пропозиція затвердити звіт про роботу Наглядової ради за 2011 рік та визна-ти роботу Наглядової радою задовільною, оскільки нею ефективно реалізуються завдання щодо контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав акціонерів То-вариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" – немає

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ: 

1) Затвердити звіт Наглядової ради  Товариства за 2011 р.

2) Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.


По третьому питанню порядку денного:

"Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками."

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Дерлеменко Валерія Миколайовича, який звітував про свою роботу протягом звітного періоду та проінформував Збори про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році.

Від члена Наглядової ради Співака Є.Л. надійшла пропозиція - затвердити звіт Генера-льного директора Товариства за 2011 рік  та визнати роботу Товариства такою , що відпові-дає меті та предмету діяльності Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" – немає

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ: 

1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік 

2)  Роботу Товариства визнати такою , що відповідає меті та предмету діяльності Това-риства


По четвертому питанню порядку денного:

"Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту."

СЛУХАЛИ: 

Голову Ревізійної комісії Товариства Слабій Наталю Миколаївну про діяльність Реві-зійної комісії протягом 2011 року.

Від члена Наглядової ради Співака Є.Л. надійшла пропозиція - затвердити звіт Ревізій-ної комісії Товариства за 2011 рік та вважати її роботу  у 2011році задовільною

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" – немає

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ: 

1) Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2011 рік

2) Вважати роботу  ревізійної комісії ПуАТ «Красноармійський динасовий завод» у 2011році задовільною


По п'ятому питанню порядку денного:

"Про затвердження річного звіту Товариства."

СЛУХАЛИ: 

Головного бухгалтера Товариства Пивоварову Олену Миколаївну про зміст та порядок оприлюднення річного звіту Товариства за 2011 р. та пропозицію щодо затвердження річно-го звіту Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" – немає

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Річний звіт Товариства за 2011 рік.


По шостому питанню порядку денного:

"Про розподіл  прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011році."

СЛУХАЛИ: 

Головного бухгалтера Товариства Пивоварову Олену Миколаївну, якою проінформова-но учасників Зборів про те, що за результатами роботи Товариства у 2011 році отримано прибуток у сумі 15 874 000 грн. Доповідачем підкреслено, що у зв'язку з наявністю збитків минулих періодів у сумі 7 231 000 грн., та необхідністю покриття цих збитків та відновлення виробничої бази Товариство, не є доцільним та можливим приймати рішення щодо виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Запропоновано направити прибуток , отриманий  у 2011 році  на наступні цілі:

- 7 231 000  гривень на покриття збитків минулих років;

- 8 643 000,00 гривень на модернізацію, реконструкцію та розвиток виробництва.

Голосування:

"За" – 33 155 238  голосів, що становить 99,978 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" – 1575 голосів, що становить 0,005 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" – немає..

УХВАЛИЛИ: 

Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами роботи у 2011 р.      на-ступним чином:

Направити прибуток , отриманий  у 2011 році  в сумі 15874000 грн., на наступні цілі:

- 7 231 000,00 гривень на покриття збитків минулих років;

- 8 643 000,00 гривень на модернізацію, реконструкцію та розвиток виробництва.


По сьомому питанню порядку денного

"Про відкликання  членів Наглядової ради Товариства."

СЛУХАЛИ: 

Юриста Товариства Ярошевича Івана Сергійовича, яким проінформовано Збори про те, що під час формування порядку денного Зборів та їх підготовки, виникла вірогідність виходу одного з членів Наглядової ради з її складу. Але ця подія не відбулася, тому не має необхід-ності у відкликанні діючого складу Наглядової ради.

 Запропоновано Голову та членів Наглядової ради Товариства не відкликати

Голосування:

"За" – 33 156 288  голосів, що становить99,981 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 525 голосів, що становить 0,002 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" – немає..

УХВАЛИЛИ: 

Голову та членів Наглядової ради Товариства не відкликати


По восьмому, дев'ятому та десятому питанням порядку денного:

"Про обрання Наглядової ради Товариства."

"Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства."

"Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Нагля-дової ради Товариства."

СЛУХАЛИ: 

Юриста Товариства Ярошевича Івана Сергійовича, яким запропоновано на виконання попереднього рішення цих Зборів –  Голову та членів Наглядової ради Товариства не обира-ти, а питання – "Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Нагля-дової ради Товариства" та "Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства" зняти з голосування

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 33 156 288  голосів, що становить99,981 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" 525 голосів, що становить 0,002 % голосів присутніх акціонерів;

"Утримались" – немає..

УХВАЛИЛИ: 

Голову та членів Наглядової ради Товариства не обирати.

Питання – "Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Нагля-дової ради Товариства" та "Про визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства" зняти з голосування


По одинадцятому питанню порядку денного:

"Про внесення змін до Статуту Товариства."

СЛУХАЛИ: 

Юриста Товариства Ярошевича Івана Сергійовича, який повідомив, що для приведення Статуту у відповідність із змінами в законодавстві України, що відбулися за період від за-твердження діючої редакції статуту Товариства, необхідно внести низку змін у цей документ.

Враховуючи значну кількість змін до Статуту, запропоновано викласти та затвердити його у вигляді нової редакції.

Акціонери Товариства мали можливість ознайомитися з проектом Статуту у новій ре-дакції.

Пропозиції акціонерів щодо тексту Статуту, що надійшли до Товариства, враховані в тексті, винесеному на затвердження цими Зборами.

Запропоновано також уповноважити Генерального директора Товариства В.М.Дерле-менко на підписання Статуту Товариства у новій редакції та доручити йому здійснити дер-жавну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" – немає

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ: 

1) Затвердити Статут Товариства у вигляді нової редакції.

2) Уповноважити В.М.Дерлеменко на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

3) Доручити В.М.Дерлеменко здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції


По дванадцятому питанню порядку денного:

"Про надання згоди на вчинення значного правочину."

СЛУХАЛИ: 

Юриста Товариства Ярошевича Івана Сергійовича, яким проінформовано Збори, що згідно Закону України "Про акціонерні Товариства" значний правочин - це правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, переви-щує 25 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітнос-ті. 

У зв’язку з тим, що у Товаристві для здійснення поточної діяльності та розвитку вироб-ництва може виникнути потреба в укладанні правочинів та/або залученні додаткових грошо-вих коштів та в укладанні кредитних та інших угод на суму, яка перевищує 25 відсотків вар-тості активів (граничної сукупної вартості) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, запропоновано попередньо схвалити укладення значних правочи-нів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих Зборів, щодо реалізації на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят один мільйон гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності, купівлі-продажу, комісії на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят один мільйон гривень) що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності.

Запропоновано також уповноважити Генерального директора Товариства В.М.Дерлеменко протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі не-обхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"За" – 33 156 813 голосів, що становить 99,983 % голосів присутніх акціонерів;

"Проти" – немає

"Утримались" – немає.

УХВАЛИЛИ: 

1) Попередньо схвалити укладення значних правочинів , які вчинятимуться Товарист-вом протягом не більш як одного року з дати проведення цих Зборів, щодо:

- реалізації на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят один мільйон гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності;

- купівлі-продажу, комісії на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят один мі-льйон гривень) що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності.

2) Уповноважити Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.


Питання порядку денного Зборів вичерпані, 

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень.

Протокол складений українською мовою у  3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.


Голова Зборів,

Генеральний директор

ПуАТ"КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ 

ДИНАСОВИЙ ЗАВОД":              В.М.Дерлеменко

Секретар Зборів:                   Л.С.Висоцька

                М.П.