Інформація про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод»

Дата проведення зборів: 16 квітня 2013 року.
Місце проведення загальних зборів: Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Шмідта , 3
Розгляд питання № 1 Порядку денного: «Обрання лічильної комісії Зборів».
Прийняте рішення: «1.1.  Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
Голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства – Вовк Г.В.
Члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства :
Кабанець І.В.
Кочерга В. Л.
Масло С.В.
1.2. Надати лічильній комісії наступні повноваження:
-підрахунок голосів акціонерів з питань порядку денного Зборів;
-складання, оформлення й передача голові Зборів наступних документів:
-протоколу підрахунку голосів;
-бюлетенів для голосування».

Підсумки голосування: «ЗА»: 33180553 голосів, що становить 95.056 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 1575 голосів, що становить 0,005 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Розгляд питання № 2 Порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками».
Прийняте рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»

Підсумки голосування: «ЗА»: 33180553 голосів, що становить 95.056 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 1575 голосів, що становить 0,005 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Розгляд питання  № 3 Порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками».
Прийняте рішення: «Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Роботу Товариства визнати такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства».

Підсумки голосування: «ЗА»: 33180553 голосів, що становить 95.056 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 1575 голосів, що становить 0,005% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Розгляд питання № 4 Порядку денного: «Затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками».
Прийняте рішення: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік . Вважати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.»

Підсумки голосування: «ЗА»: 33180553 голосів, що становить 95.056 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 1575 голосів, що становить 0,005% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Розгляд питання  № 5 Порядку денного:  «Затвердження річного звіту Товариства».
Прийняте рішення: «Затвердити річний Звіт Товариства за 2012 рік».

Підсумки голосування: «ЗА»: 33180553 голосів, що становить 95.056 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 1575 голосів, що становить 0,005% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Розгляд питання  № 6 Порядку денного:  «Про розподіл прибутку Товариства  за результатами діяльності Товариства у 2012 році».
Прийняте рішення: «Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами роботи у 2012 році наступним чином: 
Направити прибуток ,отриманий у 2012 році в сумі  8350 тис. грн., на  наступні цілі :
модернізацію, реконструкцію та розвиток виробництва.

Підсумки голосування: «ЗА»: 33180553 голосів, що становить 95.056  % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 1575 голосів, що становить 0,005% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Розгляд питання  № 7  Порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства».
Прийняте рішення: 
«7.1. Затвердити Статут Публічного Акціонерного Товариства “Красноармійський динасовий завод” у вигляді нової редакції.
7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Дерлеменко Валерія Миколайовича підписати Статут Товариства у новій редакції.
7.3. Доручити Генеральному директору Товариства Дерлеменко В. М. здійснити усі дії , необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.»

Підсумки голосування: «ЗА»: 33180553 голосів, що становить 95.056  % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 1575 голосів, що становить 0,005% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.
Відповідно до п.5 ст.42 Закону України “Про акціонерні товариства” рішення прийняте більш ніж ¾ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Розгляд питання  № 8 Порядку денного: «Про відкликання голови та членів ревізійної комісії Товариства».
Прийняте рішення: «Відкликати голову та членів ревізійної комісії Товариства ».

Підсумки голосування: «ЗА»: 33180553 голосів, що становить 95.056 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 1575 голосів, що становить 0,005% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Розгляд питання  № 9 Порядку денного: «Про попереднє схвалення  значних право чинів, які вчинятимуться  Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення ».
Прийняте рішення: 
«12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів , які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо:
- реалізації на суму 62 000 000,00 гривень (шістдесят два мільйони гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності;
- купівлі-продажу, комісії на суму 62 000 000,00 гривень (шістдесят два мільйони гривень) що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності.

Підсумки голосування: «ЗА»: 33180553 голосів, що становить 95.056 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 1575 голосів, що становить 0,005% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Розгляд питання  № 10 Порядку денного: «Про надання повноважень на підписання значних право чинів , які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення».
Прийняте рішення: 
Уповноважити Генерального директора Товариства Дерлеменко Валерія Миколайовича протягом не більше як 1 (одного) року з дати проведення цих загальних Зборів акціонерів на підписання вищезазначених право чинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

Підсумки голосування: «ЗА»: 33180553 голосів, що становить 95.056% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах «НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 1575 голосів, що становить 0,005% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

Розгляд питання  № 11 Порядку денного: «Про схвалення  значних право чинів , що укладені Товариством з Публічним Акціонерним Товариством «Перший Український Міжнародний банк»
Прийняте рішення:
Схвалити підписання значних право чинів , що укладені Товариством з Публічним Акціонерним Товариством «Перший Український Міжнародний банк»

Підсумки голосування: «ЗА»: 33180553 голосів, що становить 95.056% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 1575 голосів, що становить 0,005% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.Генеральний директор                                                 В.М.Дерлеменко