Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї (Голова ) Слабiй Наталя Олександрiвна  звiльнена 16.04.2013р. згiдно рішення загальних зборів (протокол №19 від 16.04.2013р.) у зв'язку iз внесенням змін до Статуту Товариства у частині скасування органу, що перевіряє фінансово-господарську діяльність – ревізійна комісія.Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебувала на посадi з 10.03.2011р.

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Кур'янович Валентина Миколаївна  звiльнена 16.04.2013р. згiдно рішення загальних зборів (протокол №19 від 16.04.2013р.) у зв'язку iз внесенням змін до Статуту Товариства у частині скасування органу, що перевіряє фінансово-господарську діяльність – ревізійна комісія.Володіє часткою в статутному капiталi 0.0045%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебувала на посадi з 10.03.2011р.

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Шамрай Тетяна Iванiвна  звiльнена 16.04.2013р. згiдно рішення загальних зборів (протокол №19 від 16.04.2013р.) у зв'язку iз внесенням змін до Статуту Товариства у частині скасування органу, що перевіряє фінансово-господарську діяльність – ревізійна комісія.Володіє часткою в статутному капiталi 0.0015%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Перебувала на посадi з 10.03.2011р.

3.Підпис.3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.3.2.Найменування посади.Генеральний директор__Дерлеменко Валерiй Миколайович.