Річні загальні збори акціонерів Товариства 16 квітня 2013 р. (Виправлена помилка)


ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ  00191738)
повідомляє , що  оголошення про проведення річних Загальних зборів, які відбудуться 16 квітня 2013 року , раніше розміщене на власній сторінці  ПуАТ «КДЗ» в мережі «Інтернет» 06.03.2013 року,  містить помилку  в частині «Основні показники фінансово-господарської діяльності  » в статті «Чистий прибуток (збиток)» за 2011 рік. Тому дане оголошення слід  вважати спростованим .  Виправлена  інформація розміщується  в повному обcязі . 


ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ  00191738)
повідомляє, що  річні Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 16  квітня  2013 р. о 12  год. 00 хв. 
Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства: 85300, 
Донецька область, м.Красноармійськ, вул., Шмідта,  буд. 3 .
у приміщенні зали засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
 2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 3. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 4. Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Про затвердження річного звіту Товариства .
 6. Про розподіл  прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
 7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 8. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) ревізійної комісії Товариства


Реєстрація учасників Зборів відбудеться в день їх проведення з 10.00 год. до 11.30 год. за місцем проведення Зборів. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів  додатково довіреність, оформлену належним чином.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 10 квітня 2013 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбудеться від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до16 квітня 2013 року (включно) з понеділка по четвер, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00год.) за місцезнаходженням Товариства, у приміщенні відділу цінних паперів, а в день проведення Зборів  у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - Провідний економіст Толчина Валентина Петрівна

Довідки за телефоном: (0-6239) 96-7-85

Наглядова рада ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"


Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
(тис.грн.)

Найменування показникаЗвітний період (2012 р.)Попередній період (2011 р.)
Усього активів126722120627
Основні засоби (залишкова вартість)3741633204
Довгострокові фінансові інвестиції--
Запаси1058110064
Сумарна дебіторська заборгованість4507437946
Грошові кошти та їх еквіваленти3685
Нерозподілений прибуток5049542145
Власний капітал7527866928
Статутний капітал2478324783
Довгострокові зобов'язання3443337358
Поточні зобов'язання1595716194
Чистий прибуток (збиток)835023416
Середньорічна кількість акцій (шт.)3490614134906141
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)490552

Шановні акціонери ПуАТ «Красноармійський динасовий завод» , доводимо до вашого відома , що в зв’язку з переходом підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності , відбулася трансформація залишків на рахунках бухгалтерського обліку . В зв’язку з цим дані за 2011 рік , дещо відрізняються від даних , що були надані для розгляду на загальних зборах акціонерів в квітні 2012 р.Дані про виправлення помилки в повідомленні раніше  опублікованому  у офіційному виданні НКЦПФР  «Бюлетень «Цінні папери України» №43 від 06.03.2013 року , опубліковані  у офіційному виданні НКЦПФР  «Бюлетень «Цінні папери України»  № 64  від 04 .04.2013 року.


Наглядова рада ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД".


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД»
КОД ЗА ЄДРПОУ  00191738

(надалі «Товариство»)
Повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 29 березня 2013 року, змінено порядок денний,( у  зв′язку із внесенням додаткових питань), річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2013 року об 12 год.00 хв., за місцезнаходженням Товариства: 85300, Донецька область,  м.Красноармійськ, вул..Шмідта ,буд.3  у приміщенні зали засідань .
В оголошення, опубліковане в офіційному друкованому виданні НКЦПФР- газеті «Бюлетень « Цінні  папери України» № 43 (3593) від  06.03.2013 року (стор.34) додаються додаткові питання:

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного  року з дати прийняття рішення.
 2. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного  року з дати прийняття рішення.
 3. Схвалення значних правочинів, що укладені Товариством з Публічним акціонерним товариством «Перший Український Міжнародний Банк».

Телефон для довідок: (06239)   96-7-85

Повідомлення опубліковане  у офіційному виданні НКЦПФР  «Бюлетень «Цінні папери України»  № 64  від 04 .04.2013 року.

Наглядова рада ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД".