Річні загальні збори акціонерів Товариства 16 квітня 2013 р.

ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ  00191738)
повідомляє, що  річні Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 16  квітня  2013 р. о 12  год. 00 хв. 
Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства: 85300,
Донецька область, м.Красноармійськ, вул., Шмідта,  буд. 3 .
у приміщенні зали засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування)

  1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
  2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
  3. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
  4. Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  5. Про затвердження річного звіту Товариства .
  6. Про розподіл  прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
  7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
  8. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) ревізійної комісії Товариства


Реєстрація учасників Зборів відбудеться в день їх проведення з 10.00 год. до 11.30 год. за місцем проведення Зборів. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів  додатково довіреність, оформлену належним чином.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 10 квітня 2013 року.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбудеться від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 16 квітня 2013 року (включно) з понеділка по четвер, з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00год.) за місцезнаходженням Товариства, у приміщенні відділу цінних паперів, а в день проведення Зборів  у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - Провідний економіст Толчина Валентина Петрівна

Довідки за телефоном: (0-6239) 96-7-85

Наглядова рада ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"


Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
(тис.грн.)

Найменування показника Звітний період (2012 р.) Попередній період (2011 р.)
Усього активів 126722 120627
Основні засоби (залишкова вартість) 37416 33204
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10581 10064
Сумарна дебіторська заборгованість 45074 37946
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 685
Нерозподілений прибуток 50495 42145
Власний капітал 75278 66928
Статутний капітал 24783 24783
Довгострокові зобов'язання 34433 37358
Поточні зобов'язання 15957 16194
Чистий прибуток (збиток) 8350 17801
Середньорічна кількість акцій (шт.) 34906141 34906141
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 490 552

Шановні акціонери ПуАТ «Красноармійський динасовий завод» , доводимо до вашого відома , що в зв’язку з переходом підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності , відбулася трансформація залишків на рахунках бухгалтерського обліку . В зв’язку з цим дані за 2011 рік , дещо відрізняються від даних , що були надані для розгляду на загальних зборах акціонерів в квітні 2012 р.

Наглядова рада ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД".

Це повідомлення надруковане у офіційному виданні НКЦПФР «Бюлетень «Цінні папери України» №43 від 06.03.2013 року.