Річний звіт за 2011 рік

1. Основні відомості про емітента:

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:7. Інформація про дивіденди.


9. Відомості про цінні папери емітента:
 • Інформація про випуски акцій
 • інформація про облігації емітента
 • інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 • інформація про похідні цінні папери
 • інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 • інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.


14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 • інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 • інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 • інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 • відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 • відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Річна фінансова звітність