Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 6.03.2012

1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство "Красноармiйський динасовий завод";
1.2. Організаційно-правова форма емітента - Публiчне акцiонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 00191738;
1.4. Місцезнаходження емітента - 85300  м.Красноармiйськ вул.Шмiдта,3;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - (06239) 2-04-10, 9-63-83,9-63-64 062 332-07-51;
1.6. Електронна поштова адреса емітента - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.dinas.com.ua;
1.8. Вид особливої інформації-Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента;

2. Текст повідомлення:

Посадова особа Генеральний директор Дерлеменко Валерiй Миколайович  звiльнена (переобрано) 06.03.2012р. згiдно рiшення  наглядової ради (Протокол № 2 вiд 06.03.2012р.) у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень 10.03.2012р. та переобранням (призначенням) на новий термiн 2 роки (повноваження з 10.03.2012р. до 10.03.2014р.). Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 10.03.2011р.

Посадова особа Генеральний директор Дерлеменко Валерiй Миколайович призначена (переобраний) 06.03.2012р.  згiдно рiшення  наглядової ради (Протокол № 2 вiд 06.03.2012р.) у зв’язку iз переобранням (призначенням) на новий термiн (повноваження з 10.03.2012р. по 10.03.2014р.). Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Призначений(переобраний) на строк 2 роки (до 10.03.2014р.).

Iншi посади протягом своєї дiяльностi: слюсар по ремонту обладнання, майстер по пiдприємству, нач. вiддiлу, нач. сировинного цеху, нач. ЕМО, нач. ПРО, заступ. директора по ПРО, головний iнженер, в.о. головного технолога ЗАТ "Бiлокаменськi вогнетриви", член правлiння ВАТ "КДЗ".

3. Підпис:

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади. Генеральний директор Дерлеменко Валерiй Миколайович.